Banner Top
Log In

BAKISIMIZ

KOBİ’ler ekonomik düzendeki işletgelerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır,

bu işletgelerden elde edilen gelirle hayatlarını sürdüren işletge sahipleri ve ücretle çalışan işçilerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu nedenledir ki; KOBİ’ler ekonomik öneminin dışında toplumsal olarak da oldukça önemlidirler. Son yıllarda sosyo-ekonomik anlamda meydana gelen değişiklikler ve insan emeğine dayalı yürütülen teknik üretim toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ulusal ekonomi politikaları gittikçe birbirine yaklaşmakta, dünyada para, sermaye ve ürün hareketleri sınır tanımamaktadır. küreselleşen piyasa ekonomisinin temeli olan rekabetin yerleşmesi ve devam ettirilebilmesi açısından KOBİ’lerin varlığına bağlıdır.

KOBİ’ler bir ekonominin, toplumsal-ekonomik yapısı çerçevesinde iş kollarının gelişmesi ve, sağlıklı kentleşmenin ve olması gereken dağılım ve ticaret uygulamalarının sürükleyici etkeni ve vazgeçilmez ögesidir. Küreselleşen ekonomi ile birlikte üretgeler ulusal pazarlardan daha çok uluslararası pazarlara üretim yapmaya yönelmişlerdir. KOBİ’ler esnek yapıları dolayısıyla farklılaşan pazarlardaki farklı talepleri karşılayabilmekte aynı zamanda yeni ve yaratıcı ekonomik etkinlik alanlarını oluşturabilmektedir.

KOBİ’ler yeni üretim yöntem ve tekniklerine, yeni pazarlama izlemlerine uyum sağlayabilecek, esnekliğe sahip oldukları için, tekniğin geliştirilmesininde itici gücünü oluşturmaktadırlar. KOBİ’lerin iş sağlamadaki rolü, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıları ve ekonomideki önemi tüm dünya ekonomileri tarafından kabul edilmiştir. KOBİ’leri tanımlayan, üzerinde fikir birliğine varılmış, ortak bir ölçüt yoktur. KOBİ’lerin tanımı her ülkede farklı yapılmaktadır. Bunun nedeni, KOBİ kavramını belirleyen özelliklerin, her ülkede farklılık göstermesindendir. Bu yüzden hiçbir ülkenin KOBİ işletgeleri ve üretgeleri, bir diğer ülke ile eşgüdüm sağlayacak benzerliğe sahip değildir.

Henüz uluslararası bir ölçüt belirlenmediğinden her ülkenin insan konforu hakkında oluşturduğu olguya paralel olarak talep oluşur ve bu talep de kendi üretim zincirini yaratır. Bu yüzden her ülkede Kobi vardır, fakat bir diğer ülke ile aynı anlamda düşünülemez. Dünyada yaygın olarak kullanılan ölçütlerden bazıları aşağıdaki gibidir: · İstihdam edilen işgücü sayısı, · Günlük ciro, · Satış hasılası, · Üretim kapasitesi, · Toplam sermaye, gayri safi gelir, · Sektör içindeki pazar payı, · İhracat-satış oranı, · Sabit varlıkların toplamı ve bunun gibi ölçütler kullanılmaktadır. Bunların arasında ölçümünün kolaylığı ve karşılaştırma kolaylığı nedeniyle en yaygın olarak kullanılan iş sağlama kapasitesidir.

KOBİ’ler ABD, Japonya ve AB için ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’ler bağımsız ekonomik birimler olarak mal ve hizmet sunarak ekonomiye katkıda bulundukları gibi büyük işletgeler için bir “yan üretge” görevi de görerek bu işletgelerin risklerinin bir bölümünü kendi üzerlerine alarak gelişimine destek vermektedirler. Gelişmiş ülkelerde; Toplam işletmelerin %95 Toplam istihdamın %50 Toplam yatırımların %40 Toplam üretimin %50 Toplam ihracatın %30-40 Tüm dünyada KOBİ’lere önem verilmesinin nedenleri arasında şunlar sayılabilir. Güçlü ekonomilerin büyük işletgeler kadar küçük işletgelere de ihtiyacının olmasıdır.

Küçük işletgelerin olması gereken büyüklüğe ulaşması için resmi ve özel kuruluşların çaba göstermesinin nedeni, sağlam bir KOBİ yapısı ile iktisadi gelişme, sosyal barış, siyasi istikrarın sağlanacağına inanılmasıdır. KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada üstlendikleri rol, ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapısını yansıtacak biçimde farklılık göstermektedir. Küreselleşme süreci ile önem kazanan KOBİ’ler esnek yapıları ile dünya ekonomisinde gözde işletgeler haline gelmişlerdir.

Devlet tarafından KOBİ’lere yapılacak yardımların gerçek hak sahiplerine ulaşması için, Türkiye’nin benimsemesi gereken ölçüt, Avrupa Birliği ölçütü olmalıdır. Çünkü ülkedeki tüm süreçler Avrupa Ölçütlerine göre düzenlenmektedir. Eğer bu yapılmaz ise, ileride Avrupa Birliği’nin sağlayacağı fonlar, Türkiye’deki KOBİ’ler için uymayabilir ve böylelikle bu desteklerden yararlanılamayabilir.

İstanbul

Banner 468 x 60 px