Banner Top
Log In

ILKELERIMIZ

ORTAK DEĞERLERİMİZ / BASIN YAYIN KOŞULLARIMIZ

www.kobisector.com sanalağda ki ilk duyurusundan başlayarak bugüne kadar iş kollarından başlayarak bu iş kollarını oluşturan iş kesimlerinin gelişimine tanıklık etti, gelişmeleri anında okurlarına ulaştırdı. İşletgeler ve Üretgeler www.kobisector.com’u önemli bir paylaşım alanı olarak algıladı, yararlandı.

Biz RCA Global, Medya Bölümü’ olarak; işimizin sürdürülebilirliği ve topluma karşı olan yükümlülüğümüz gereğince işimizi gereğine uygun olarak yerine getirmek için bazı değerler belirledik. Bu değerler işimizi yaparken bize rehberlik edecek anayasamızdır. Bu anayasa hazırlanırken, insan onuru en önemli ölçüt olarak alınmış ve onun onuru ile kutsadıklarına gerekli saygının gösterilmesi benimsenmiştir.

Ortak Değerlerimiz
RCA Global Yapımcılık, İnşaatçılık, madencilik, Tarımcılık, Hayvancılık Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kaynağından okuyucuya haber aktarımı sağlamakla görevli olan ‘Medya Bölümü’, küresel düzeyde, her türlü mecradan, 7 gün 24 saat boyunca, her biçimde ve birçok farklı dilde özel haber, içerik ve hizmet sunan; gündemi belirleyen, okuru ve izleyicisiyle diyaloğa giren ve hayatlarına değer katan bir basın yayın üretgesidir.

‘Ortak Değerler’imiz, olarak burada yazılı metinler ifade ettikleri anlam ile, yayıncı olarak RCA Global’in ve onu insan nezdinde etkin hale getiren tüm çalışanlarımızın işini yaparken uyacağı koşullardır.

Ortak değerlerimiz, aynı zamanda, okur ve izleyicimizle aramızdaki sözleşmenin de esasını oluşturur.

Bizi tercih eden okur ve izleyicimize, mümkün olan en iyi kalitede, meslek etik ilkelerine uygun, yaratıcı, zaman zaman kalıp ve gelenekleri kıran, ama her zaman izleyicilerimize ve okurlarımıza saygılı bir yayıncılık faaliyeti vaad ediyoruz.

1. Güven
Genel tavırlarımızla toplumun, yayınlarımızla okurlarımızın ve izleyicilerimizin güvenini kazanmak en önemli değerimizdir. RCA Global, ‘Medya Bölümü’ bugününün ve yarınının temeli bu güven duygusudur.

2. Bağımsızlık

a) Toplumun ve izleyicimizin güven duygusunun temelinde;
RCA Global Medya yönetiminin çalışanlarıyla birlikte bağımsızlığı yatar.

Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar;

Topluluğumuzun, görev yaptığı ‘Medya Bölümü’nün ve şahsının itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve örgütlenme içinde olamaz, bağımsızlığına gölge düşürecek çıkar çatışması durumlarından uzak durur.

b) Bağımsızlığımızın en temel unsurlarından biri, RCA Global, ‘Medya Bölümü’ faaliyetlerinin ekonomik gerçekler ve basiretli yönetim ilkeleri üzerine inşa edilmesidir. Ekonomik değer yaratmayan faaliyetlerde bulunamayız. Çünkü ekonomik olmayan bir faaliyet, başka bir kaynağa bağımlılık demektir.

c) Yayınlarımızda yer alan, ilan, reklam, sponsorluk gibi ticari unsurları, bu nitelikleri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ayrıştırıyor ve belirtiyoruz. Yayının ana unsurlarından olmadığı sürece şirketler ile ticari ürünlerin isim ve markasını kullanmamaya özen gösteriyoruz. İlan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye ile yayın yapmıyoruz.

3. Doğruluk ve gerçeklik
a) Yayınlarımızın temel işlevi, gerçekleri bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

b) Hiç bir zaman yayıncılık hızı, doğruluğun; abartma veya basitleştirme, gerçeğin çok yönlülüğünün önüne geçmemelidir. Bilmediğimizi açıkça kabul etmeli ve dedikoduya neden olmamaya çalışmalıyız.

c) İzleyicimizi ve okurumuzu, bilerek, kasten yanıltmamak; bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan yanıltmaları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.

4. Tarafsızlık, çoğulculuk, hakkın adaletli paylaşımı

a) Yayınlarımız, gerçeğin farklı boyutlarını yansıtacak şekilde çoğulcu, gerçeğin farklı yönlerini temsil eden düşünceler ve toplumsal etkin kişiler karşısında ise tarafsız olmalıdır.

Tarafsızlık ve çoğulculuk, yayınlarımızın tümü dikkate alındığında, ve kabuledilebilir bir süre içinde, toplumda varolan belli başlı bütün görüşlerin, hiç biri gözardı edilmeden ve hakketikleri oranda yansıtılması demektir.

b) Bir düşünceyi, tutumu, davranışı savunan ya da karşı çıkan görüşleri ve kanıtları değerlendirirken açık görüşlü ve önyargısız olmayı hedefliyoruz. Farklı görüş, düşünce, tutum ve davranışlar karşısında hakkaniyetle davranmalıyız. Kendimizi, farklı olanın yerine koyabilmeli, ve hakkaniyetle davranıp davranmadığımızı böyle ölçmeliyiz.

5. Toplum değerlerine saygı ve uyum

a) Çok sesli bir ülkede, hızla değişen bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun, düşünce, inanç ve tutum-davranış zenginliğini, yayıncılığımızı besleyen bir kaynak olarak görüyoruz. Bu farklılık ve zenginliği birarada tutan demokratik ve laik yönetim düzenimize, Anayasa’mıza ve yaşamımızı düzenleyen yasalara saygılıyız.

b) Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; temel insan haklarına aykırı; şiddeti, zorbalığı, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici, dini inanç ve duyguları rencide edici yayınlardan kaçınıyoruz.

c) Şiddet olgusu ve suç olaylarını konu alan her türlü yayında, insanları ve özellikle çocukları etkileyebilecek, özendirici veya yöntem öğretici olabilecek ayrıntılara, şiddeti yücelten dil ve anlatım unsurlarına yer vermiyoruz.

d) Özellikle ülkemizi de 1984 yılından beri etkisi altında tutan eşkiya ve katil çetesi olgusunu konu alan yayınlarımızda, halkın haber alma hakkı ile bu yasadışı insan düşmanı çetenin pozitif tanıtımını yapmama ilkesini birlikte gözetiyoruz. Eşkiya çetesinin veya onun sempatizanıların eylemlerinin sonuçlarını ölçüsüz ve oransız şekilde büyütmemeye, etnik ayrımcılığa yol açmayacak bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz.

e) Yayınlarımızda dünyanın ve insan hayatının her halini gösteriyoruz. Bunun zaman zaman rahatsız edici, yadırgatıcı olabileceğini biliyoruz. Bunu yaparken, insanlara -özellikle de çocuklar ve özürlülere özen gösterilmeye ihtiyaç duyan topluluklara- bilinçli zarar vermemeye; ve toplumun değerlerini ve onurunu, gereksiz, ölçüsüz ve gerekçesiz biçimde kırmamaya özen gösteriyoruz. Ülkemizde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan tüm insanları bu ülkeyi kuran ve geliştiren gerçek sahipleri olarak tanımlıyoruz, hangi ırka veya inanç düzenine bağlı olursa olsun hiçbirini azınlık gibi ilkel çağların bir kavramı ile itham etmiyoruz. Bu tür söylevleri de reddediyoruz.

f) Yayınlarımızda, doğrudan haber unsuru olmadığı sürece, insanları ırkı, dili, toplumsal sınıfı, inançlı veya inançsızlığı, meslek grubu ve fiziki veya zihni engelleri ile tanımlamaktan; bu özellikleriyle alay, küçümseme, aşağılama konusu yapmaktan kaçınıyoruz.

g) Bir grup ya da kişiyi, muhtelif sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle ‘ötekileştirilip’ nefret öznesi haline getirilmiyoruz. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere kesinlikle yer vermiyoruz.

h) Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmıyoruz.

i) İzleyicimizin, çocuklarının korunması için özel bir beklentileri olduğunun bilincindeyiz. Yayınlarımızda yer alan ya da yayınlarımızın konusu olan çocuk ve ergenlerin fizik ve duygusal olarak korunması için özel çaba gösteriyoruz.

6. Kişilik hakları ve özel hayatın korunması

a) Yayınlarımızda kişilerin özel yaşamına saygılıyız. Kişilerin özel yaşantısını, haberleşmesini, yazışmalarını, belgelerini; gizlilik ilkesinin gereklerini gözardı etmemizi gerektirecek bir kamu yararı olmadıkça açıklamıyoruz.

b) Kişinin yaşam şekli, tavır ve davranışlarını; özel yaşamının, kamu yararı olmaksızın açık edilmesi için bahane olarak kullanmıyoruz.

c) Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlal eden gizli görüntü ve ses kayıtlarını, haberleşme özgürlüğünü ihlal eden her türlü kaydı, yasal yolla elde edilmiş veya olsa bile, kamu yararını gerektiren haller dışında yayınlamıyoruz.

d) Somut bilgi ve belge bulunmadıkça kimseyi yasaların suç saydığı eylemlerle itham etmemeye, yasal soruşturmalarda, kişi ve kurumları peşinen suçlu ilan etmemeye, iddiaya ve savunmaya dengeli yer vermeye, soruşturmanın olumsuz etkilenmemesine, okur ve izleyicimizin yönlendirilmemesine özen gösteriyoruz.

7. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
a) Başta yayınlarımız olmak üzere, her türlü faaliyetimiz için okur ve izleyicilerimize hesap vermekle yükümlüyüz. Eğer varsa hatalarımızı açıkça kabul edip, en hızlı şekilde düzeltmek önceliğimizdir. Kişiler hakkında yanlış, kişilik haklarını zedeleyen yayınlardan kaynaklanan cevap ve düzeltme hakkına saygılıyız.

b) RCA Global, Medya Bölümü bünyesindeki bütün yayın kuruluşları, yayın hatalarının tekrar etmesini engelleyecek, okur ve izleyicilerin görüşlerinin, şikayetlerinin takip edilebilmesini sağlayacak yapısal önlemler alır ve mekanizmalar oluştururlar.

8. Kurumsal saygınlık

a) Toplumun saygısını kazanmak istiyorsak, önce biz kendi kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza saygı duymalıyız.

b) RCA Global Medya’nın her düzeydeki çalışanı, kurumun ve çalışma arkadaşlarının saygınlığına gölge düşürecek, Grup çatısı altındaki işletge ve üretgelerin ticari itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmaya özen gösterir.


YAZILI BASIN YAYIN İLKELERİ

1.Habercilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

2.Haberci, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; gazetenin ya da gazetecinin itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve örgütlenme içinde olamaz, herhangi bir profesyonel spor kulübünde ve herhangi bir siyasi partide aktif görev alamaz.

a) Gazete ve dergilerin çalışanları, seçim öncesinde oylarının rengini açıklayarak okuru yönlendiremez, gazeteyi siyasi açıdan bağlayacak tavır takınamaz.

b) Dışarıdan katkıda bulunanlar, yazdıkları konularda maddi çıkar ya da sadakat ilişkisi içinde bulundukları kişi ya da üçüncü kuruluşlar hakkında okuru bilgilendirir. Ekonomi ve finans bölümlerinde çalışanlar ve bu alanda yorum yapan köşe yazarları, hisse senedi sahibi olamazlar ve borsalarda dolaylı yahut dolaysız hisse senedi alıp satamazlar. Hiçbir gazete ve dergi çalışanı, bir ticari kuruluşun danışma veya yönetim kurulunda görev alamaz.

4. Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ve ayrıcalık kabul edilmez.

5. Gazete ve dergi çalışanlarının yayın amaçlı gezilerinin giderlerini karşılar. Davetle yapılacak gezilerde ise, gezilere gidilmesi ilgili birim yöneticisinin iznine bağlıdır. Davetle katılınan gezinin haber yapılması halinde, yayında, gezinin davet olduğu mutlaka belirtilir.

6. Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, meslek sınıfı, toplumsal sınıfı ve fiziki engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz.

7. Gazete ve dergi çalışanları, ‘Kadın, Erkek ve Çocuk Hakları’ konusunda taraftır. Kadına, Erkeğe ve Çocuğa karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan örseleyecek veya rencide edecek haberlere yer verilmez.
Kadına, Erkeğe ve çocuğa karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan yayınlar yapılır.

8 Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; demokrasi ve insan haklarına aykırı, şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; dinî duyguları rencide edici yayın yapılamaz.

9 Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanılamaz.

10 Polis ve savcılık soruşturmaları ile ilgili haberlerde, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmemesi ve soruşturmanın olumsuz etkilenmemesi esas alınır,

okurun, doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirilmesi amaçlanır. Ancak yönlendirme gibi bir gaye güdülmez. Suçlayan makamların üslubu kesinlikle kullanılmaz. Yargı süreci devam eden davalarda ise iddialar ile savunmalar adil ve dengeli biçimde yayınlanır.

11 Herhangi bir haber, mevcut bütün olanaklarla araştırılıp ve bundan ne sonuç alındığı belirtilerek veya doğruluğundan emin olunarak yayınlanır.

12 Hiç kimse, somut bilgi ve belge bulunmadıkça yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz.

13 İlgilinin izni veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilemez. Özel yaşamın dokunulmazlığını yok sayılamaz gizli görüntü kayıtları ve telefon dinlemeleri yasal yolla elde edilmiş olsa bile, kamu yararını gerektiren haller dışında yayınlanamaz.

14 Gizli kamera kullanmak, gizli veya izinsiz ses kaydı yapmak, elektronik postaları izlemek, bilgisayara ve özel taşınmaza izinsiz girmek de dahil olmak üzere, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.

15 Şüpheli, sanık ve hükümlülerin akrabaları ile yakınlarının, habere konu olayla ilgileri bulunmadıkça takma ad ile de olsa adları verilemez.

16.Habercinin kaynağı ile yaptığı görüşmelerde kaynak kişi veya kurum herhangi bir bilgiyi saklı kalması kaydıyla kendisi ile paylaşması halinde verilen bilgiler, kamu yararını ciddi biçimde etkilemiyorsa yayınlanamaz.

17.Kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç, haber kaynağının gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

18. Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili süreçlerde adil olunması, gerçeğe bağlı kalınarak haberin özünün bozulmaması, haberin içeriğiyle örtüşmeyen başlıklar kullanılmaması koşuldur. Haberlerin yazımında kişinin kullandığı lehçe ne olursa olsun, tüm konuşmalar içerik bakımından bir sıralamaya tabi tutularak düzenlenir ve arı türkçe ile yazılır.

a) Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne mutlaka yer verilir. Eğer ilgili yanıt vermiyorsa veya kendisine ulaşılamıyorsa bu durum haberde belirtilir.

b) Demeç ya da alıntılarda kişinin yanlış anlaşılmasına ya da gülünç duruma düşürülmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılamaz. Alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.

c) Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bütün haberlerde, yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarihi, görüşülen kişi sayısı ve araştırma yöntemi açık olarak belirtilir.

19. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapılamaz. Bir topluluk ya da kişi, herhangi bir sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle ‘ötekileştirilip’ nefret öznesi haline getirilemez. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere kesinlikle yer verilemez.

a) Polis ve yargı haberlerinde, meydana gelen şiddetin kanlı ayrıntılarla ve pornografik bir dille anlatımından kaçınılır. Çocukları cinsel açıdan olumsuz etkileyecek yayın yapılmaz.

b) Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotoğraf ve görüntüleri, haber değeri ve kamu yararı söz konusu olmadığı müddetçe, izinsiz çekilemez ve yayınlanamaz. Yayınlanan fotoğraf ve görüntülerin, arşiv, canlandırma gibi nitelikleri mutlaka belirtilir.

c) Cesetleri yakın plan gösteren, kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler kullanılamaz.

d) İntihar haberlerinde yönteme ilişkin özendirici ayrıntılara yer verilmez. Hatta bu tür girişimleri caydırıcı bir üslup kullanılır.

20.Eşkiya çetesi veya bunların cinayetleri ile ilgili haberleri verilirken, halkın haber alma hakkı ile bu insanın varlığına kastadenlerin tanıtımını yapmama ilkesi birlikte gözetilir. Habercilikte insan onurunu yüceltici ve barışa hizmet eden kaygılar esas alınır.

a) Eşkiya çetesinin eylemlerinin kanlı sonuçları ulus ve uluslar üzerinde moral bozucu güven duygusunu yokedici biçimde büyütülmez. Etnik ayrımcılığa yol açmayacak bir dil kullanılır.

b) Bütün olaylarda olduğu gibi terör nedeniyle yaşamını yitirenlerin isimleri de aileleri öğrenmeden önce kesinlikle yayımlanamaz. Cenaze haberleri insani acıları artırmayacak ve yeni duygusal yıkımlar yaratmayacak soğukkanlılık içinde verilir.

21. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. Haber veya yazının unsurlarından olmadığı sürece şirketler ile ticarî ürünlerin isim ve markası kullanılamaz. İlan – reklam kaynaklarından herhangi bir dayatma, tavsiye ile haber yapılmaz.

22.Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilir ve gereği yapılır.

a) Gazete ve dergi çalışanları, yayın hatalarının tekrarını önleyici mekanizmalar oluşturur. İnternet sitelerinde de düzeltme hakkına özen gösterilir ve yargı kararları, aynı sayfada görünür şekilde yayınlanır.

23.RCA Global ‘Medya Bölümü’ Ortak Değerleri, bütün dijital ortamlarda yapılan yayıncılığa, gazete ve dergilerin sosyal medyadaki faaliyetlerine ve yayınlarına dışarıdan katkıda bulunanları da kapsar.

24. Gazete ve dergi çalışanları, sosyal medyada da mesleki ve kurumsal kimliklerini unutmamalı, kurumun itibarını zedeleyecek ve saygınlıklarına gölge düşürecek davranışlardan kaçınmalıdır. Yetkilendirilmedikçe çalıştığı kurum adına açıklama yapmamalı, iç işleyişe ilişkin bilgileri paylaşmamalıdır.

25. Gazete ve dergi çalışanları dürüstlük, doğruluk başta olmak üzere geleneksel mesleki kurallar ve etik ilkeleri dijital mecrada da dikkat etmelidir. Topluluğumuzun çalışanları, ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, sınıf ayrımcılığı, savaş kışkırtıcılığı yapmamalı, şiddet ve nefreti körüklememeli; bu yönde içerik yaymamalıdır.

26.Gazete ve dergi çalışanları, sosyal paylaşım ağlarında da kendisiyle ilgili yanıltıcı bilgi vermeme yükümlülüğünü göz ardı etmemeli, şeffaf olmalıdır. Kişisel hesap açarken takma isimle takipçilerini ve sosyal ağını yanıltmamalı, adını ve fotoğrafını kullanmalı, çalıştığı yayın kuruluşunu ve görevini açık ve tartışmaya meydan vermeyecek biçimde belirtmelidir.

27. Gazete ve dergi çalışanları, elde ettiği haber, bilgi, fotoğraf ve görüntü gibi içerikleri sadece çalışanı oldukları yayın kuruluşuna verir. Bütün bu içerik, ancak çalışanı oldukları yayın kuruluşunda yayımlandıktan sonra ya da yöneticisinin izniyle sosyal medyada paylaşılabilir. Halkı yanıltıcı söylentiler yayılamaz, kişi ya da kurumlar, teyit edilmemiş bilgilerle suçlanmaya çalışılamaz.

28.Gazete ve dergi çalışanları haber, tweet, blog ve iletilerinde reklam, halkla ilişkiler ve propaganda yapmamalı; ilan-reklam kaynaklarından uyarı veya zorlama alarak ve maddi çıkar sağlayarak yazmamalıdır.
Gazetecinin yeni medya ortamında yazdıkları, reklam ve ilanlarla iç içe sunulmamalı; gazetecilik ürünlerinde yanıltıcı etiketler konulmamalıdır.

29.Gazete ve dergi çalışanları sosyal medyayı haber alma aracı olarak da kullanabilir. Dijital mecradan öğrenilen her bilgi, her zaman olduğu gibi doğrulatılmaya muhtaçtır. Dijital alandan edinilen bilginin kaynağı da kontrol edilmeli; yayım için onay alınmalı; haber yazılırken o site, hesap, blog ya da tweetin adresi de verilmelidir.

30.Gazete ve dergi çalışanları paylaştığı bağlantılar, yönlendirdiği iletiler ve yanıtladığı tweetlerin doğruluğunu kontrol etmek; kaynak göstermek ve yanlış olduğunu öğrenmesi halinde izleyen bir mesajla düzeltmekle yükümlüdür.

31.Gazete ve dergi çalışanları, dijital mecrada yazdıklarını üçüncü kişilerin bağlamından kopararak başkalarına iletilebileceğinin bilincinde olmalıdır. Gazeteci, okur ve takipçilerini yanıtlarken hakaret, aşağılama, alay ve suçlama içeren dil kullanmamalı, özel hayatlara müdahale etmemeli, eleştirilere karşı yapıcı ve anlayışlı olmalıdır.

32.Kaynağı RCA Holding veya kuruluşu ile ilgili olan bir haber, video, fotoğraf, yazı, yorum vb. içerik öncelikle RCA Holding kuruluşu linki kaynak gösterilerek paylaşılır.

33.Gazete ve dergi çalışanları, sosyal medyada paylaşılacak bir içerik ya da alınacak bir itki konusunda sonuçlarından emin olmaz ise, bölüm yönetmenlerine ya da sosyal medya editörlüğüne danışır.

34.Gizlilik, güvenlik ve rekabet açısından risk oluşturabilecek detaylar, ofis bilgileri ve toplantı içerikleri sosyal medyada işaretlenemez ve paylaşılamaz

İstanbul

Banner 468 x 60 px